Project titled "Slovakia as part of European defense cooperation 2021" aims to discuss the possibilities of involving Slovak defense capabilities (industry, ministry and experts) in initiatives of relatively new joint European defense projects (PESCO, European Defense Fund, civilian and military missions, etc.) and raises comprehensive awareness of the importance of building European defense capabilities for Slovakia.


Projekt ,,Slovensko ako súčasť Európskej obrannej spolupráce 2021″ pokračuje v diskusii o možnostiach zapojenia slovenských obranných kapacít (priemyslu, rezortu a odborníkov) do iniciatív pomerne nových projektov spoločnej európskej obrany (PESCO, Európsky obranný fond, civilné a vojenské misie, a pod.) a zvyšuje komplexnú informovanosť o dôležitosti vytvárania európskych obranných kapacít pre Slovensko.

Cieľom projektu je informovanie verejnosti a rozširovanie povedomia o politike Európskej únie v oblasti obrany, prezentovanie ozbrojených síl Slovenskej republiky a ich kapacít v kontexte partnerstiev v EÚ, budovanie slovenských odborných kapacít v oblasti obranných projektov EÚ a informovanie zainteresovaných strán, najmä slovenského obranného priemyslu a odborníkov o témach európskej obrannej politiky.

Realizátorom projektu je o.z. EuroPolicy, EURACTIV Slovensko je strategickým komunikačným partnerom.

Realizátor 23